Krajowe Walne Zebranie Członków, 29.06.2019

Uchwała nr 1 z dnia 04.06.2019 r.
Zarządu Głównego 
Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 21 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie, Zarząd Główny podejmuje następującą uchwałę:

§ 1
Zarząd Główny zwołuje Krajowe Walne Zebranie Członków.

§ 2
1. Krajowe Walne Zebranie Członków ma odbyć się dnia 29 czerwca 2019 r, we Wrocławiu – o godzinie 10:00
na terenie Bazy Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia, tj. przy ul. Krakowskiej 90, 50-427 Wrocław.
2. Członkowie Zarządu Głównego zobowiązani są powiadomić wszystkich członków Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wskazanym w ust. 1 powyżej. 
3. Członkowie Zarządu Głównego zobowiązani są zamieścić na oficjalnej stronie internetowej Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego informację o miejscu, terminie 
i proponowanym porządku obrad Krajowego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
4. Zarząd Główny wnosi o zmianę Statutu Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez zmianę siedziby z m. Warszawy, na m. Wrocław.
§ 3
Zarząd Główny proponuje następujący porządek obrad Krajowego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie Krajowego Walnego Zebrania Członków,
2. Wybór Przewodniczącego Krajowego Walnego Zebrania Członków oraz Protokolanta, 
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, w szczególności, co do zmiany siedziby Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z m. Warszawy, na m. Wrocław;
b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
c) Wybory i odwołanie członków Zarządu Głównego;
d) Wybory i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
e) Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
f) Nadanie godności członka honorowego Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4. Wolne wnioski,
5. Zamknięcie obrad.